fbpx

Kje se nahajamo

Oglejte si na zemljevidu

Na postajo 38
1315 Velike Lašče

 

Podjetje mizarstvo Tekavčič se je preselilo v Velike Lašče leta 2007. Tu je zgradilo v industrijski coni novo proizvodno halo, razstavni salon in pomožne skladiščne prostore.

Velike Lašče so center velikolaške občine. V občini živi več kot 4000 prebivalcev, stalno pa se priseljujejo novi. V kraju je osnovna šola Primoža trubarja Velike Lašče, ki ima še podružnico na Turjaku in v Robu. V okviru šole deluje tudi vrtec Sončni žarek.

V občini deluje več društev ( gasilska, kulturna, turistična, športna planinsko….) Prebivalci so zaposleni v lesnopredelovalni industriji, storitvenih dejavnostih, ukvarjajo se z živinorejo in predelavo lesa, večina pa se jih vozi na delo v druga mesta.

Velike Lašče so zibelka slovenske kulture. V teh krajih so se rodili – na Rašici Primož Trubar, v Retjah Fran Levstik, na Podsmreki Josip Stritar in v Velikih Laščah Jože Javoršek. Trubarjeva domačija na Rašici se nahaja spominska soba, galerija, skedenj, obnovljena žaga in mlin. V Retjah  je na rojstni hiši Frana Levstika spominska plošča pisatelju, znamenita stoletna lipa pred hišo in Ilijev kozolec krit s slamo. Na Podsmreki je na rojstni hiši Stritarjev relief, ohranjena je tudi kašča. V Velikih Laščah stoji pred cerkvijo spomenik Franu Levstiku. V kulturnem domu sredi Velikih Lašč je na ogled spominska soba, posvečena Levstiku in Stritarju.
Vse naštete kraje povezuje tradicionalni kulturni pohod po velikolaški kulturni poti ( Levstik-Stritar-Trubar), ki se odvija vsako leto junija v okviru praznovanja občinskega kulturnega praznika.

Neokrnjena narava in naravne lepote, ponudba domače hrane na kmetijah odprtih vrat in gostilnah, med katerimi je najbolj znana Gostilna pri Kuklju so razlog več za obisk velikolaške občine.

Kje se nahajamo

Siehe auf der Karte

Na postajo 38

1315 Velike Lašče

Slowenien

 

 

Firma Tischlerei Tekavčič zog in Velike Lašče im Jahre 2007. Sie bauten in der Industriezone eine neue Produktionshalle, Austellungsplatz und aushilfe Lagerungsplatz.

Velike Lašče sind das Zentrum von Gemeinde Velike Lašče. In der Gemeinde leben mehr als 4.000 Einwohner, während ständig neue Einwohner in Velike Lašče neu einziehen. Das Dorf hat eine Grundschule Primož Trubar Velike Lašče, die eine Niederlassung in Turjak und Rob hat. Innerhalb der Schule betreibt auch ein Kindergarten Sončni žarek (Sonnenstrahl).

In der Gemeinde sind mehrere Verbände tätig ( Feuerwehr, Kultur, Tourismus, sportliche Bergsteigen …) Die Menschen arbeiten in Holzindustrie, verschiedenen Dienstleistungen, Erzeugen Tiere, Holzbearbeitung, aber die meisten von ihnen pendeln in andere Städten zu arbeiten.

Velike Lašče sind die Wiege der slowenischen Kultur. In diesen Orten waren geboren Primož Trubar in Rašica, Fran Levstik in Retje, Josip Stritar in Podsmreka und Jože Javoršek in Velike Lašče. Trubar Geburtshaus auf Rašica hat ein Gedenkraum, Galerie, Scheune, erneute Säge und Wassermülle. In Retje befindet sich Das Geburtshaus von Fran Levstik mit Gedächtschrift zum Schriftsteller, berühmte hundertjährige Linde vor der Haus und Ilijev Heuharfe mit Stroh bedeckt. In Podsmreka ist auf der Geburtshaus von Stritar der Stritar Relief, auch gut erhalten ist die Speicherkammer im Hause. In Velike Lašče steht vor der Kirche ein Denkmal auf Fran Levstik. In der Mitte von Velike Lašče gibt es den Kulturheim wo auch ein Gedenkzimmer zu Levstik und Stritar gewidmet ist. 

Alle diese Orte verbindet die traditionelle kulturelle Wanderung auf Kulturweg Velike Lašče (Levstik-Stritar-Trubar), die jedes Jahr im Juni im rahmen der Feierlichkeiten des städtischen Kulturfeiertag gehalten wird.
Unberührte Natur und naturliche Schönheiten, Angebot von guten Essen in Bauernhöfen und Gasthöfen, die bekannteste Gasthof ist Gostilna pri Kuklju, ein Grund mehr die Gemeinde Velike Lašče zu besuchen.
Wo wir uns befinden

Vidite na karti

Na postajo 38
1315 Velike Lašče

 

Tvrtka Stolarstvo Tekavčič se je godine 2007 preselilo u Velike Lašče. Tu je u industrijskoj zoni izgradila novu halu za proizvodnju, izložbeni salon i prostore za pomoćna skladišta. Velike Lašče su centar općine Velike Lašče. U općini živi više od 4000 stanovnika i stalno se doseljuju novi. U kraju je osnovna škola Primoža Trubarja Velike Lašče, koja ima još i podružnice na Turjaku i u Robu. U okviru škole djeluje i vrtić Sončni Žarek.

U općini djeluje više društava (vatrogasno društvo, kulturno, turističko, sportsko, planinsko…). Stanovnici su zaposleni u industriji za preradu drveta, uslužnim djelatnostima, bave se stočarstvom i preradom drveta, većina njih se vozi na posao u druge gradove.

Velike Lašče su kolijevka slovenske kulture. U tim krajevima rodili su se – na Rašici Primož Trubar, u Retjah Fran Levstik, na Podsmreki Josip Stritar i u Velikih Laščama Jože Javoršek. Na Trubarjevoj farmi na Rašici, nalazi se soba sa suvenirima, galerija, štala, obnovljena pila i mlin. U Rejtah na kući u kojoj se je rodio Fran Levstik, nalazi se memorijska ploča, koja je posvećena piscu, pred kućom stoji znamenita sto godišnja lipa i Ilijev sjenik, koji je pokriven sa slamom. Na Podsmreki, na kući u kojoj se je rodio Stritar, nalazi se reljef, sačuvana je i žitnica. U Velikim Laščama pred crkvom stoji spomenik Franu Levstiku. U kulturnom domu usred Velikih Lašč, na ogled je soba, koja je posvećena Levstiku i Stritarju.

Sve nabrojane krajeve povezuje tradicionalno pješačenje po velikolaškom kulturnom putu (Levstik – Stritar – Trubar), koje se odvija svake godine u Lipnju, u okviru slavljenja općinskog kulturnog praznika. Neokrnjena priroda i prirodne ljepote, ponuda domaće hrane na farmama sa otvorenim vratima i gostionama, među kojima je najviše poznata Gostiona Pri Kuklju, su razlog više za obilazak općine Velike Lašče.

Gdje se nalazimo
Scroll to top